✅ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺑﺴﺘﻦ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﯼ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﻧﺪ

1 - ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻭ ﺗﻬﻴﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻐﺎﻳﺮﺕ

ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺮﺍﻱ 29 ﺍﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻩ ‏( ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺸﻮﺩ ‏)

2 - ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺧﻼﻑ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻧداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .

3 - ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﻭﺛﺒﺖ ﺩﺭﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

4 - ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺩﺍﺭﺍﺋﻴﻬﺎﻱ ﺛﺎﺑﺖ ﻃﺒﻖ ﺟﺪﻭﻝ ﻣﺎﺩﻩ 151ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭﺛﺒﺖ ﺩﺭ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

5 - ﺩﺭ ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﻲ -ﺁﺏ ﻭﺑﺮﻕ - ﻛﺎﺯ -ﺗﻠﻔﻦ - ﺍﺟﺎﺭﻩ - ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﻣبلغ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ

6 - ﺗﻬﻴﻪ ﺗﺮﺍﺯﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﺭﺑﺮﮒ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ

7 - ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ - ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﻴﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﻗﻼﻡ ﺩﺍﺭﺍﺋﻴﻬﺎ - ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻪ جدﻭﻝ ﺩﺍﺭﺍﺋﻴﻬﺎﻱ ﺛﺎﺑﺖ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ

8 - ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﭘﻴﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻬﺎﻱ ‏( ﺍﮔﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ‏)

9 - ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺼﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﻭﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

10 - ﺗﻬﻴﻪ ﺗﺮﺍﺯﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻲ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪﻩ ﺣﻬﺖ ﺗﺮﺍﻧﺎﻣﻪ

11 - ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺣﺴﺎﺏ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ

12 - ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺣﺴﺎﺏ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﻮﺩﻭﺯﻳﺎﻥ ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﻪ

13 - ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺍﻧﺪﻭﺧﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻥ

14 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻃﺒﻖ ﻗﺎنوﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎ

15 - ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ

 

 

 

 

گروه شرکتهای ترازسامانه

 در تلگرام 🔻

https://t.me/TarazGroup 

در اینستاگرام🔻

https://www.instagram.com/tarazgroupco

در سایت 🔻

www.tarazgroup.com

 

درباره تراز سامانه

سیستم‌های تراز توسط کارشناسان ما در نزدیک به 30 دانشگاه کشور و برگزاری کلاس‌ها و سمینارهای دانشگاهی در حوزه‌ی کارآفرینی، مدیریت، حسابداری و آشنایی با فناوری‌های جدید توسط مدیران ‌ارشد تراز سامانه در راستای همین هدف است.

حقوق مصرف کننده

بحث رعایت اخلاقیات در فرایندهای تولیدی به بررسی میزان رعایت ابعاد و مسائل اخلاقی در سیستم‌های تولیدی می‌پردازد. به عبارت دیگر، در سیستم‌های تولیدی، علاوه بر توجه به بهبود بهره وری، عملکرد آنها در زمینه رعایت اخلاقیات نیز از موضوعات با اهمیت می‌باشد.