بستن حساب های درآمد

از طریق این پنجره شما می توانید حساب های درآمد را بعد از کنترل و تایید نهایی

در جدول نمایشی مشاهده، و اقدام به بستن حساب مذکور نمائید
نکته : توجه داشته باشید که برای انتقال مانده حساب درآمد، باید حساب معین را انتخاب نمایید تا پس از بسته شدن حساب موقت درآمد، مانده حساب
فوق به حساب موقت دیگر خلاصه سود و زیان منتقل شود

کلیه حساب های درآمدی که در بخش تائید اسناد، بررسی شده اند و تائید نهایی شده اند در این جدول نمایش داده میشود
حساب های درآمد را از طریق این جدول انتخاب نمایید و از بخش صدور سند اقدام به بستن حساب فوق نمایید

----------------------------------------------------------

از طریق این بخش شما میتوانید تعیین نمایید که حساب های موقت درآمد که در " جدول نمایش حساب درآمدهای تائیدشده " مشخص نموده اید، با کدام حساب بسته شود
کادرهای( شماره سند، شماره ثبت، شماره روز) قابلیت تغییر یا ثبت ندارد و سیستم برحسب آخرین سند به تاریخ سند شماره گذاری میکند

از قسمت حساب معین، معین مدنظر را انتخاب نمایید و با توجه به انتخاب حساب معین سطوح شناور مرتبط با آن حساب را در بخش تفصیلی، سطح5، سطح6 و سطح 7 تعیین نمایید
درکادر توضیحات سند میتوانید شرح دلخواهی برای سند بستن حساب های درآمد ثبت نمایید
درنهایت از گزینه تایید در بخش" تایید سند " استفاده نمایید تا سند شما صادر شود و حساب های درآمد انتخاب شده شما بسته شود

----------------------------------------------------------

بااستفاده از این آیکن شما میتوانید سند بستن حساب های درآمد انتخاب شده از " جدول نمایش حساب درآمدهای تائید شده " و مشخصات منتخب در بخش " صدور سند " را صادر نمایید
همچنین اسناد صادر شده در " جدول نمایش حساب درآمدهای بسته شده " نمایش داده میشود

----------------------------------------------------------

سندهای بستن حساب های درآمد پس از صدور در این جدول نمایش داده میشود

----------------------------------------------------------

با استفاده از این آیکن سند بستن حسابهای درآمد صادر شده  که در " جدول نمایش حساب درآمدهای بسته شده " انتخاب نموده اید را میتوانید حذف نمایید

درباره تراز سامانه

سیستم‌های تراز توسط کارشناسان ما در نزدیک به 30 دانشگاه کشور و برگزاری کلاس‌ها و سمینارهای دانشگاهی در حوزه‌ی کارآفرینی، مدیریت، حسابداری و آشنایی با فناوری‌های جدید توسط مدیران ‌ارشد تراز سامانه در راستای همین هدف است.

حقوق مصرف کننده

بحث رعایت اخلاقیات در فرایندهای تولیدی به بررسی میزان رعایت ابعاد و مسائل اخلاقی در سیستم‌های تولیدی می‌پردازد. به عبارت دیگر، در سیستم‌های تولیدی، علاوه بر توجه به بهبود بهره وری، عملکرد آنها در زمینه رعایت اخلاقیات نیز از موضوعات با اهمیت می‌باشد.