ثبت سند اختتامیه و افتتاحیه

با استفاده از آموزش و توضیحات مندرج در متون ذیل عملیات بستن حساب و صدور سند

اختتامیه و افتتاحیه را صادر نمایید

با استفاده از این آیکن سند اختتامیه را صادر نمایید

--------------------------------------------------------

با استفاده از این آیکن سند اختتامیه را صادر شده را حذف نمایید

--------------------------------------------------------

توضیحات مربوطه به سند اختتامیه را در این کادر وارد نمایید

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

با استفاده از این آیکن سند افتتاحیه را صادر نمایید

--------------------------------------------------------

با استفاده از این آیکن سند افتتاحیه را صادر شده را حذف نمایید

--------------------------------------------------------

توضیحات مربوطه به سند افتتاحیه را در این کادر وارد نمایید

درباره تراز سامانه

سیستم‌های تراز توسط کارشناسان ما در نزدیک به 30 دانشگاه کشور و برگزاری کلاس‌ها و سمینارهای دانشگاهی در حوزه‌ی کارآفرینی، مدیریت، حسابداری و آشنایی با فناوری‌های جدید توسط مدیران ‌ارشد تراز سامانه در راستای همین هدف است.

حقوق مصرف کننده

بحث رعایت اخلاقیات در فرایندهای تولیدی به بررسی میزان رعایت ابعاد و مسائل اخلاقی در سیستم‌های تولیدی می‌پردازد. به عبارت دیگر، در سیستم‌های تولیدی، علاوه بر توجه به بهبود بهره وری، عملکرد آنها در زمینه رعایت اخلاقیات نیز از موضوعات با اهمیت می‌باشد.