زیان مالیاتی مطرح شده در استاندارد حسابداری 35

در خصوص " زیان مالیاتی " مطرح شده در استاندارد حسابداری 35 ، بایستی فرایند زیر مورد عمل واقع شود:1- در اولین دوره مالی اجرای استاندارد 35 و آنهم صرفا در صورت وجود " زیان مالیاتی "  در دوره مالی مذکور ،  بایستی مبلغ  " زیان تایید شده " توسط مقامات مالیاتی که تا کنون توسط واحد تجاری مستهلک نشده است ، دربدهکار " دارایی مالیات انتقالی " و در بستانکار " سود و زیان انباشته " ثبت  شود  ( در صورت وجود سود مشمول مالیات در اولین دوره مالی  اجرای استاندارد،  بایستی زیان تایید شده مستهلک نشده ، از محل سود مشمول مالیات کسر و سپس " مالیات بر در آمد پرداختنی" محاسبه  شود ) .
    
2- در دوره مالی  جاری و دوره های  بعد  که بجای " سود مشمول مالیات " ، " زیان مالیاتی " وجود داشته باشد  ،  در همان دوره مالی بایستی  واحد تجاری  مالیات زیان  را به عنوان " دارائی مالیات انتقالی " از یک طرف در سرفصل  دارائیهای غیر جاری و از طرف دیگر  در سرفصل " مالیات انتقالی " ( زیر مجموعه " هزینه مالیات بر درآمد" ) در صورت سود و زیان با ماهیت درآمد و به عنوان مزایای مالیاتی  انعکاس دهد ( البته این عمل زمانی قابل پذیرش است که در مقابل این زیان و سایر زیانهای مالیاتی استفاده نشده انتقالی از سنوات قبل ، سود مشمول مالیات قابل استفاده در آینده محتمل باشد ) .
                                          
 3- در دوره مالی پذیرش زیان توسط مقامات مالیاتی ، باید تفاوت بین مالیات زیان احتساب شده توسط واحد تجاری در خصوص دوره مالی  مورد نظر ، با مالیات زیان  تایید شده توسط مقامات مالیاتی برای دوره مالی مذکور مقایسه و دارایی مالیات انتقالی تعدیل شود .

 

4- در دوره مالی استهلاک زیان توسط واحد تجاری  ( در صورت وجود سود مشمول مالیات در دوره مالی  پذیرش زیان توسط اداره مالیاتی ، استهلاک زیان تایید شده اجباری است و نمی تواند اختیاری باشد ) ، دارائی مالیات انتقالی مربوطه ، متناسب با مبلغ زیان تایید شده مستهلک شده  برگشت  می شود .
                                                                          

درباره تراز سامانه

سیستم‌های تراز توسط کارشناسان ما در نزدیک به 30 دانشگاه کشور و برگزاری کلاس‌ها و سمینارهای دانشگاهی در حوزه‌ی کارآفرینی، مدیریت، حسابداری و آشنایی با فناوری‌های جدید توسط مدیران ‌ارشد تراز سامانه در راستای همین هدف است.

حقوق مصرف کننده

بحث رعایت اخلاقیات در فرایندهای تولیدی به بررسی میزان رعایت ابعاد و مسائل اخلاقی در سیستم‌های تولیدی می‌پردازد. به عبارت دیگر، در سیستم‌های تولیدی، علاوه بر توجه به بهبود بهره وری، عملکرد آنها در زمینه رعایت اخلاقیات نیز از موضوعات با اهمیت می‌باشد.