نکات و کسورات بیمه‌ای ومالیات در قراردادهای پیمانکاری

 ۱) %١٠ ماليات ماده ٨٦ ق.م.م در صورت مشاور بودن پيمانكار در صورتیکه شخص حقیقی باشد.


۲) ۵% سپرده حق بیمه

۳) ۱۰% سپرده حسن انجام کار

🔮 شایان ذکر است که سپرده حق بیمه و سپرده حسن انجام کار پس از پایان کار و ارائه مفاصاحساب به پیمانکار عودت داده می شود.

🔮 نکته: طبق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و تبصره الحاقی آن کارفرما باید:

۱) قسط آخرقرارداد پیمانکار و ۵% سپرده حق بیمه  را تازمان ارائه مفاصا حساب سازمان نزد خود نگهداری نماید.

۲) کارفرما می باید قرارداد هایی که یکسال از تاریخ خاتمه یا تعلیق و یافسخ آنها گذشته و پیمانکار از ارائه مفاصا حساب اجتناب نموده است به سازمان مراجعه نموده و ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کار و مهندسین مشاور از محل ۵% کل کار و آخرین قسط نگهداری شده، جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد را به سازمان پرداخت نمایند.

۳) به قراردادهای پیمانکاری که بعنوان مشاوره باشد طبق ماده 86 ق.م.م 10% مالیات تعلق میگیرد ولی در صورتیکه عمرانی باشد مالیاتی لحاظ نخواهد شد و تنها مالیات ارزش افزوده مورد بررسی قرار میگیرد.

درباره تراز سامانه

سیستم‌های تراز توسط کارشناسان ما در نزدیک به 30 دانشگاه کشور و برگزاری کلاس‌ها و سمینارهای دانشگاهی در حوزه‌ی کارآفرینی، مدیریت، حسابداری و آشنایی با فناوری‌های جدید توسط مدیران ‌ارشد تراز سامانه در راستای همین هدف است.

حقوق مصرف کننده

بحث رعایت اخلاقیات در فرایندهای تولیدی به بررسی میزان رعایت ابعاد و مسائل اخلاقی در سیستم‌های تولیدی می‌پردازد. به عبارت دیگر، در سیستم‌های تولیدی، علاوه بر توجه به بهبود بهره وری، عملکرد آنها در زمینه رعایت اخلاقیات نیز از موضوعات با اهمیت می‌باشد.