حوزه بهای تمام شده

جمع آوری, طبقه بندی، کنترل و تسهیم هزینه های واقعی ( مواد، دستمزد و سربار ) و محاسبه بهای تمام شده

محصولات تولیدی  و محاسبه انحرافات ناشی از تعامل بهای تمام شده واقعی و استاندارد ، امکان تعریف تنظیمات سیستم به ازای هر دوره محاسباتی

امکان تعریف نسخه های پیش بینی برای محاسبه قیمت تمام شده پیش بینی، مکان ثبت BOM (درخت محصول)محصولات و محل تولید وزمان 

استاندارد ساخت محصولات ، امکان دریافت اطلاعات ریالی وتعدادی مواد اولیه به ازای هر مرکز هزینه از سیستم انبار به ازای هر دوره محاسبه(با قابلیت ویرایش اطلاعات با توجه به  تنظیمات سیستم) ،امکان محاسبه قیمت تمام شده محصولات به صورت پیش بینی ، واقعی یا از طریق سیستم بودجه ، گزارش مرور قیمت تمام شده ،گزارش مقایسه ای هزینه ها

گزارش مقایسه ای بهای تمام شده به تفکیک نوع مرکز هزینه به ازای دوره های مختلف

گزارش مقایسه ای بهای تمام شده به تفکیک مرکز هزینه به ازای دوره های مختلف

گزارش مقایسه ای بهای تمام شده به تفکیک ایستگاه کاری به ازای دوره های مختلف

گزارش مقایسه ای بهای تمام شده به تفکیک کالابه ازای دوره های مختلف

درباره تراز سامانه

سیستم‌های تراز توسط کارشناسان ما در نزدیک به 30 دانشگاه کشور و برگزاری کلاس‌ها و سمینارهای دانشگاهی در حوزه‌ی کارآفرینی، مدیریت، حسابداری و آشنایی با فناوری‌های جدید توسط مدیران ‌ارشد تراز سامانه در راستای همین هدف است.

حقوق مصرف کننده

بحث رعایت اخلاقیات در فرایندهای تولیدی به بررسی میزان رعایت ابعاد و مسائل اخلاقی در سیستم‌های تولیدی می‌پردازد. به عبارت دیگر، در سیستم‌های تولیدی، علاوه بر توجه به بهبود بهره وری، عملکرد آنها در زمینه رعایت اخلاقیات نیز از موضوعات با اهمیت می‌باشد.