آموزش تنظیمات انواع سند برای ریالی کردن اسناد

تاریخ آغاز 1400/09/12 - 17:19:18

با استفاده از توضیحات ذیل می توانید از طریق فرم انواع سند

تنظیمات ریالی کردن اسناد انبار را یکبار تنظیم نمایید و برای هردفعه تنها با استفاده از فرم ريالی کردن اسناد انبار ، اسناد انبار را ریالی نمایید

دقت نمایید صحت محاسبه ریالی اسناد انبار با توجه به تنظیماتی که شما انجام میدهید می باشد

به جهت ریالی کردن اسناد ابتدا کمی باید با روندهای ورودی و خروجی انبار آشنا شویم تا بتوانیم تصمیم بهتری در خصوص مبلغ / ریال کالا بگیریم

در انبار به طور کلی کالاها دو نوع گردش دارند

1- وارده
2- صادره
 

وارده
به کلیه فرآیندهایی که منجر به وارد شدن کالا به سیستم انبار گردد گفته می شود

 در مبحث ریالی اسناد و کالاها در بخش ورود نکته ای بسیار مهم وجود دارد و آن ورود کالا به انبار برای در اولین کاردکس می باشد

اولین کاردکس
در فرآیند گردش کالا در صورتیکه کالا برای اولین بار وارد انبار تعریف شده با هر مقدار و واحدی شود باید فی آن محاسبه گردد

نحوه محاسبه فی به چند حالت مختلف می باشد

                                                             

اول دوره
درصورتیکه ابتدای دوره مالی می باشید و میخواهید موجودی انبار را وارد سیستم نمایید با دو حالت مواجه میشویم

الف – از موجودی و مبلغ ریالی پایان دوره استفاده نماییم

در این حالت سیستم با توجه به ریال پایان دوره کالای مورد نظر در انبار تعیین شده سند ابتدای دوره را به صورت خودکار ریالی میکند

ب- کالا در سال مالی قبلی گردشی نداشته و برای امسال باید ورود بخورد تحت عنوان اول دوره

دراین حالت به دلیل عدم گردش در سال مالی گذشته بایستی در ابتدای دوره مالی فعلی کالای مورد نظر را تحت عنوان سند اول دوره در انبار مدنظر از نظر تعدادی و ریالی به صورت دستی ثبت نمایید

بنابراین نتیجه میگیریم که درصورتیکه کالای مورد نظر در سال مالی گذشته در انبار موجودی داشته و دارای گردش می باشد مبحث تعدادی و ریالی آن توسط سیستم با استفاده از عملیات ویژه مرجع گیری انجام میشود، درغیر اینصورت بایستی کاربر سند ابتدای دوره به صورت دستی از نظر تعدادی و ریالی تنظیم نماید

 

روش قیمت گذاری
 نوع سند ( اول دوره ) را از جدول نمایشی انتخاب نمایید مطابق تصویر زیر

از بخش تنظیمات ریالی و قیمت گذاری اسناد انبار مطابق تصویر زیر ریالی در سند را فعال نمایید

 

  - خرید داخلی
کالاهایی که توسط مامور خرید و یا به صورت مستقیم توسط واحد تدارکات خریداری می شود وارد انبار میگردد

این قبیل کالاها از نظر تعدادی بایستی به تاییدیه انباردار برسد و از نظر ریالی مامورخرید و یا واحد تدارکات تایید میکند

بنابراین با توجه به این روند اسناد انبار و اسناد واحد خرید و تدارکات باید با هم ارتباط داشته باشند

در برخی از شرکت ها ابتدا سند خرید ثبت میشود و پس از آن انباردار از آن سند مرجع میگیرد و سند تعدادی خود را ثبت میکند و در برخی شرکتهای دیگر این روند ابتدا از سمت انبار شروع میشود و در نهایت واحد تدارکات سند خرید خود را از سند تعدادی انبار دار مرجع میگیرد

در هر دوحالت عملیات صحیح می باشد چرا که در سیستم انبار ترازسامانه مهم ارتباط داشتن بین این دو سیستم می باشد

بنابراین نتیجه میگیریم که اسناد صادر شده تحت عنوان خرید مبحث ریالی آنها بایستی بر اساس ریال سند خرید ثبت شده محاسبه گردد برای این منظور در ادامه نحوه تنظیم آن را توضیح داده ایم

 

 نوع سند( رسید انبار داخلی )  را از جدول نمایشی انتخاب نمایید مطابق تصویر زیر

 

سند مرجع این نوع سند را از بخش اسناد مرجع فاکتور خرید از نرم افزار خرید و تدارکات داخلی انتخاب نمایید

این درصورتی است که انبار از خرید و تدارکات مرجع بگیرید در غیر اینصورت همین عملیات را در نرم افزار خرید انجام دهید

یعنی فاکتور خرید از رسید انبار داخلی مرجع بگیرید، مطابق تصویر زیر

از بخش تنظیمات ریالی و قیمت گذاری اسناد انبار مطابق تصویر زیر عمل نمایید

 

 

خرید خارجی
دراین حالت دقیقاً مثل خرید داخلی می باشد با این تفاوت که ارتباط سند با نرم افزار سفارشات خارجی برقراراست، همچنین در نرم افزار سفارشات خارجی قیمت تمام شده به سند انبار لینک می باشد

در خصوص ریالی شدن اسناد با توجه به اینکه از سیستم سفارشات خارجی به صورت مستقیم سند رسید انبار خارجی در نرم افزار انبار صادر میشودمطابق تصویر زیر تنظیم نمایید

 

تولید
کالاهایی که در سیستم هر کارخانه تولید میشود از مواد اولیه که به آن BOM میگویند تشکیل میشود بنابراین این مواد اولیه در جریان گردش / کاردکس با رویه هایی عملیات ورود و خروج را به خود اختصاص میدهد
بهای تمام شده کالا از قیمت مواد اولیه تشکیل دهنده + هزینه های حقوق و دستمزد و هزینه سربار بدست می آید

در این حالت از ورود کالا ما قیمت بهای تمام شده کالای تولید شده را از نرم افزار بهای تمام شده فراخوانی میکنیم و کالای مورد نظر را در انبار با آن فی ریالی میکنیم

روش ریالی کردن این کالاها در حالت تولید را در ادامه توضیح داده ایم

 

 نوع سند( رسید محصول - مرکز هزینه )  را از جدول نمایشی انتخاب نمایید مطابق تصویر زیر

 

هر سند دریافت محصول یک تعدادی مواد اولیه مصرف میکند که می بایست بابت دریافت محصولات سند حواله مصرف صادر شود

بنابراین دقت نمایید مطابق توضیحات داده شده سندهای حواله مصرف حتماً از سند رسید محصول - مرکز هزینه  مرجع بگیرد

 

از بخش تنظیمات ریالی و قیمت گذاری اسناد انبار مطابق تصویر زیر عمل نمایید

حال با استفاده از بخش تنظیمات آنالیز کالا (عمومی) مطابق با نیاز خود عمل نمایید

 

برخی از شرکتها فاکتورهایی تحت عنوان هزینه نیز دارند که در نهایت هزینه های مربوطه را نیز بایستی به قیمت کالا مرتبط نمایند

برهمین اساس به جهت تسهیم این هزینه ها بایستی گزینه "نوع سند تسهیم هزینه ( موثر در محاسبه قیمت انبار )" را فعال نمایید

 

رسید برگشت از فروش
دراین حالت کالایی که قبلاً تحت سندی در نرم افزار فروش و حسابداری فروش، به فروش رسیده است و در ادامه سند حواله ای از آن در انبار صادر شده است بنا به هر دلیلی از سوی مشتری یا متقاضی به انبار برگشت میخورد

ریالی کردن این نوع اسناد با محاسبه ویژه ای انجام میشود

بدین ترتیب که سند رسید برگشت از فروش بایستی از سند برگشت از فروش در سیستم فروش مرجع گرفته باشد

حال سند برگشت از فروش در سیستم فروش بایستی از سند فروشی که قبلاً بابت مشتری مورد نظر صادر شده است مرجع میگیرد

درهمین راستا سند از سند فروش در انبار حواله فروشی صادر شده و کالا تحویل مشتری گردیده است

نرم افزار ترازسامانه در این حالت به صورت هوشمنداته عمل میکند و سند حواله صادر شده را یافته و فی آنرا برای سند رسید برگشت از فروش در نظر میگیرد

به الگوریتم زیر دقت نمایید

                                               

 

همانطورکه در تصویر بالا مشاهده میکنید ما با نمایش فلش های آبی رنگ روش مرجع گیری را مشخص نموده ایم و با فلش سبز رنگ روش ریالی کردن را نمایش داده ایم

با توجه به توضیحات ارائه شده در همین مقاله سند " رسید برگشت از فروش " را از طریق فرم انواع سند تنظیم نمایید تا از نوع سند " برگشت از فروش " در نرم افزار فروش و حسابداری فروش مرجع بگیرد

و مطابق حالت خرید " گزینه محاسبه قیمت بر اساس مرجع ( شناسایی ویژه ) " را فعال نمایید

کلیه موارد فوق مربوط به حالت وارده می باشد

 

صادره
اسناد صادره به صورت کلی بر اساس روش قیمت گذاری که در فرم گروه کالا تعیین شده است ریالی میگردد