ثبت سند اختتامیه و افتتاحیه

تاریخ آغاز 1400/09/12 - 16:37:46

با استفاده از آموزش و توضیحات مندرج در متون ذیل عملیات بستن حساب و صدور سند
اختتامیه و افتتاحیه را صادر نمایید

با استفاده از این آیکن سند اختتامیه را صادر نمایید

--------------------------------------------------------

با استفاده از این آیکن سند اختتامیه را صادر شده را حذف نمایید

--------------------------------------------------------

توضیحات مربوطه به سند اختتامیه را در این کادر وارد نمایید

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

با استفاده از این آیکن سند افتتاحیه را صادر نمایید

--------------------------------------------------------

با استفاده از این آیکن سند افتتاحیه را صادر شده را حذف نمایید

--------------------------------------------------------

توضیحات مربوطه به سند افتتاحیه را در این کادر وارد نمایید