روش استفاده از فرم عوامل افزاینده و کاهنده

تاریخ آغاز 1400/09/12 - 17:28:48

با استفاده از این فرم میتوانید کلیه عوامل افزاینده و کاهنده ای که در صدور اسناد فروش میخواهید استفاده نمایید

را تعریف نمایید و برای هرکدام محدوده زمانی و موثری تعیین کنید
همچنین میتوانید برای عامل تعیین شده سرفصل صدور سند حسابداری تعریف نمایید و یا عامل مورد نظر را به صورتی تعیین نمایید که در عملیات فروش به صورت خودکار محاسبه و ثبت شود
برای عوامل تعریف شده خود اولویت تعریف نمایید تا در هنگام استفاده از آنها به صورت خودکار در عملیات فروش سیستم برحسب اولویت تعیین شده محاسبات خود را انجام دهد
همچنین میتوانید عامل تعیین شده را به طریقی تنظیم نمایید که اسناد صادر شده در فروش در طی بازه زمانی خاص و مشخصی ضریب موثر متفاوتی داشته باشند
عوامل تخفیفات و کسورات تعریف نمایید و همچنین برای مالیات و عوارض فاکتورهای رسمی عامل تعیین کنید

---------------------------------------------------------------------------------------------------

نوارابزارهای اصلی

---------------------------------------------------------------------------------------------------

کلیه اطلاعاتی که در بخش " تعریف عوامل " تعریف میگردد و ذخیره سازی می شود در این جدول نمایش داده میشود

---------------------------------------------------------------------------------------------------

از طریق این بخش میتوانید عوامل افزاینده و کاهنده مورد نظر را به همراه تاریخ موثر ضرایب تعریف نمایید
با کلیک روی آیتم فوق بخش زیر نمایان میشود

به جهت تعریف یک عامل روی آیکن ایجاد در نوار ابزار اصلی کلیک نمایید و مطابق با شرح های ارائه شده در ذیل عامل خود را تعریف نمایید

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرح یا نام  عامل مورد نظر خود را در این کادر تایپ نمایید

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

با استفاده از کادر فوق اولویت محاسبه عامل مورد نظر را با کلیک روی آیکن  تعیین نمایید

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

با استفاده از کارد فوق و با کلیک روی آیکن

  نحوه محاسبه عامل مورد نظر  را به صورت ( درصدی / مبلغی ) انتخاب نمایید

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

با استفاده از کارد فوق و با کلیک روی آیکن

  نوع محاسبه عامل مورد نظر  را به صورت ( مبلغ نهایی / مبلغ ردیفی / مبلغ خرید ) انتخاب نمایید

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

با استفاده از کارد فوق و با کلیک روی آیکن

 نوع عامل  مورد نظر  را به صورت ( افزاینده / کاهنده / جایزه ) انتخاب نمایید

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

با استفاده از کارد فوق و با کلیک روی آیکن

ماهیت  عامل  مورد نظر  را به صورت ( دستی / خودکار / نمایش در دوره های موثر ) انتخاب نمایید

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

درصورتیکه عامل مورد نظر شما مربوط به عامل مالیات  یا عوارض می باشد با کلیک روی آیکن  مالیات / عوارض مورد نظر را فعال نمایید

همچنین بعد از فعال سازی این آیتم ها میتوانید با استفاده از آیکن ویژه

کالاهای موثر برای این عوامل را تعیین نمایید

روی آیکن فوق کلیک نمایید و از جدول نمایان شده کالاهای خود را انتخاب نمایید و با استفاده از آیکن های تخصیص / عدم تخصیص  به جدول سمت چپ جدول ( کالای تخصیص داده شده ) انتقال دهید

با استفاده از این ویژگی عامل تعریف شده مالیات / عوارض فقط برای کالاهای تخصیص داده شده اعمال خواهد شد

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

با استفاده از این  آیتم عامل مدنظر به صورت خنثی عمل خواهد کرد و تاثیری در ریال اسناد فروش نخواهد گذاشت

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

با فعال کردن این گزینه و تعیین روند اعداد محاسبه شده به صورت اعشار عامل مدنظر تعریف شده مبلغ محاسبه شده را به صورت رند شده ثبت میکند

مثلاً اگر در کادر فوق عدد 3 را تایپ کنیم عامل مدنظر تا 3 رقم اعشار  رند می شود

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پس از تعیین و تنظیم موارد فوق الذکر روی آیکن ذخیره سازی در نوار ابزار اصلی کلیک نمایید تا اطلاعات وارد شده ثبت و ذخیره سازی گردد
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
حال برای عامل تعریف شده که در " جدول نمایش اطلاعات " نمایش داده شده است بایستی تاریخ و ضریب موثر تعیین کنیم
برای این مهم از قسمت زیر، ابزارآلات مرتبط با همین بخش  آیکن ایجاد را کلیک نمایید

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

در کادر فوق تاریخ شروع و پایان که همان تاریخ موثر / دوره موثر می باشد را تعیین نمایید و در کادر ضریب، ضریب عامل خود را تعیین نمایید
مثلاً برای عامل افزاینده مالیات 3 و عامل افزاینده عوارض 6 را ثبت کنید
نکته : درصورتیکه نحوه محاسبه عامل مدنظر را درصدی قرارداده اید باید حتماً مقدار درصد را در کادر ضریب مشخص نمایید و اما اگر نحوه محاسبه عامل را مبلغی انتخاب نموده باشید ضریب عامل فوق به صورت خودکار توسط سیستم عدد 1 ثبت میشود
با استفاده از نوار ابزار همین بخش تاریخ و ضریب تعیین شده را ذخیره سازی نمایید

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

با استفاده از این بخش میتوانید سرفصل صدور سند حسابداری عامل تعریف شده را تعیین نمایید که در هنگام استفاده از این عامل سیستم به صورت خودکار سند حسابداری آنرا صادر نماید
البته در صورتیکه در فرم " تنظیمات صدور سند " برای فرم عملیات مورد نظر تنظیم شده باشد

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

با فعال کردن این گزینه در بخش حساب بدهکار، سیستم سرفصل حسابداری قسمت بدهکار را از فرم " سرفصل صدور سند " دریافت میکند
درنظر داشته باشید بایستی هردو گزینه فعال سازی گردد، مطابق تصویر زیر

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

با فعال کردن این گزینه بخش انتخاب حساب معین فعال می شود و شما میتوانید حساب معین مدنظر خود را انتخاب نمایید

حساب معین مورد نظر در خصوص عامل تعیین شده را با کلیک روی آیکن  از پنجره نمایان شده انتخاب نمایید

نکته : حساب های معین نمایش داده شده در این قسمت از فرم " سرفصل حساب ها " در نرم افزار حسابداری مالی تعریف و ارتباط دهی میشود

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

با توجه به ارتباط دهی که در فرم " سرفصل حساب ها " به حساب معین منتخب داده اید بخش های فوق فعال میشوند
درصورتیکه حساب معین انتخاب شده هیچگونه ارتباطی با گروه های تفصیلی نداشته باشد این دو آیتم غیر فعال خواهند بود
با انتخاب آیتم تفصیلی ثابت میتوانید یک تفصیلی به صورت ثابت برای سند حسابداری عامل تعریف کرده تعیین نمایید و همچنین با انتخاب آیتم تفصیلی مرتبط با سند ثبت شده در فروش برای سند حسابداری صادر شده در نظر گرفته میشود

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

درصورتیکه آیتم تفصیلی ثابت  انتخاب شود از کادر مورد نظر با کلیک روی آیکن   و از جدول نمایان شده حساب تفصیلی خود را انتخاب نمایید
در نظر داشته باشید که استفاده از این عامل بدین معناست که سند حسابداری صادر شده همیشه دارای یک تفصیلی ثابت  می باشد

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

با استفاده از این آیتم میتوانید تفصیلی های مورد استفاده در سندهای فروش را که هربار در هرسند متغییر است در سندهای حسابداری نیز تعیین کنید
به صورت واضح تر از حساب های تفصلی که در اسناد فروش و مرتبط با آنها می باشد استفاده میکنید
با توجه به ارتباط دهی که ازطریق فرم " سرفصل حساب ها " برای هر حساب معین تعیین نموده اید در این قسمت بایستی برهمان اساس گروه تفصیلی، سطح 5، سطح 6، و سطح 7 مرتبط با حساب معین منتخب را با کلیک روی آیکن   و از پنجره نمایان شده انتخاب و تعیین نمایید

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

با استفاده از کادر فوق شرح سند استانداردی برای حساب بدهکار عامل تعریف شده مورد نظر تعیین نمایید

در کارد مشخص شده عبارت ثابت مورد نظر را ثبت نمایید و با استفاده از آیکن

عوامل متغیر را نیز انتخاب و به وسیله آیکن

به قسمت متن ثابت خود منتقل نمایید

مطابق با تصویر زیر

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مطابق با توضیحات بالا قسمت بستانکاری عامل تعریف شده مورد نظر را تکمیل نمایید و با استفاده از نوار ابزار اصلی اطلاعات مندرج را ثبت و ذخیره سازی نمایید