نرم افزار پیمانکاری تراز سامانه

تاریخ آغاز 1401/05/12 - 10:26:14
نرم افزار پیمانکاری

یکی از دغدغه های شرکت های پیمانکاری ثبت و کنترل عملیات حسابداری آنهاست، به این دلیل که در حسابداری پیمانکاری نکات قانونی با اهمیتی وجود دارد و در صورتی که حسابدار شرکت نتواند به درستی عملیات حسابداری پیمانکاری را، اجرایی نماید شرکت شامل جرائم سنگینی خواهد شد.
از جمله موارد با اهمیت در حسابداری پیمانکاری ثبت صورت وضعیت و محاسبه حق بیمه و سپرده های حسن انجام کار می باشد، که می توان با به کار گیری یک نرم افزار حسابداری پیمانکاری فرآیندهای ثبت اسناد حسابداری شرکت های پیمانکاری را آسان سازی و مدیریت کرد.
نرم افزار پیمانکاری تراز سامانه ابزاری قدرتمند برای مدیریت مالی پروژه های پیمانکاری می باشد که باعث افزایش سرعت، دقت و کنترل عملیات حسابداری پیمانکاری می شود. 
در نرم افزار کنترل قرارداد های تراز سامانه این امکان وجود دارد که یک قرارداد را به همراه نرخ حق بیمه و سپرده حسن انجام کار ثبت کرده و بر مبنای آن قرارداد، صورت وضعیت های مختلفی را ثبت کرد تا در نهایت آن قرارداد مستهلک و مانده قرارداد، حق بیمه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی، مانده سپرده حسن انجام کار نزد کارفرما،سود و زیان پروژه و همچنین درصد پیشرفت پروژه مشخص شود. 
از قابلیت های دیگر نرم افزار تراز سامانه ثبت متمم قرارداد است چرا که در شرکت های پیمانکاری امکان تغییر قرارداد در طی دوره وجود دارد و با توجه به اینکه قرارداد اولیه در سیستم ثبت شده است و بر مبنای آن صورت وضعیتهای متوالی نیز ثبت شده اند امکان تغییر قرارداد اولیه در نرم افزارهای حسابداری وجود ندارد، اما با وجود قابلیت ثبت متمم این امکان ساده سازی شده است.

نظرات