خانه پروتئین - پخش سراسری گوشت

تاریخ آغاز 1400/09/21 - 18:55:26
  • زمینه فعالیت: پخش گوشت کل کشور و تمام شعبات کشوری

    نرم افزار های مورد استفاده: تمام نرم افزارها

    نام کارفرما: آقای معظمی

    شماره موبایل: 09111724052

    تعداد کاربران: 45