شیرینی بانچ - واحد تولید و توزیع و نمایشگاه

تاریخ آغاز 1400/09/21 - 18:50:11
  • زمینه فعالیت: تولید کیک و شیرینی و نان با 15 کارگاه و توزیع 

    نرم افزار های مورد استفاده: تمام نرم افزارها

    نام کارفرما: آقای ذبیحی

    شماره موبایل: 09120907369

    تعداد کاربران: 7

 شیرینی بانچ - واحد تولید و توزیع و نمایشگاه