شرکت آزمایشگاه های صنایع برق اپیل

تاریخ آغاز 1400/08/16 - 16:48:16
  • زمینه فعالیت: تامین کننده صنایع برق و مخابرات

    نرم افزار های مورد استفاده: حسابداری - حقوق - اموال و دارایی ثابت - فروش

    نام کارفرما: آقای رمضان نژاد

    شماره موبایل: 09111438615

    تعداد کاربران: 5