نسخه 96.12.8

تاریخ آغاز 1400/08/24 - 15:39:35

تغییرات:
1- هماهنگ سازی بخش "تهیه فایل و گزارش خرید و فروش فصلی" با آخرین نسخه ارائه شده توسط دارایی (نسخه 4.0.2.3)
2- اضافه شدن امکان فرمول نویسی بصورت تجمیعی با استفاده از عملگر $ در فرمول نویسی حقوق و دستمزد
3- رفع مشکل محاسبه دوره های موثر عوامل در صورت وجود کالای تکراری در نرم افزار فروش
4- اعمال دسترسی کاربران مجاز انبار به کلیه گزارش های انبار، گزارش ترکیبی و گزارش ماتریسی
5- مجزا شدن تنظیمات نمایش موجودی کالا به تفکیک نرم افزارهای خرید و فروش و انبار
6- امکان تعیین اولویت نمایش طبقات اصلی کالا در فرم گروه کالا
7- رفع مشکل ذخیره زمان ثبت در فاکتور خرید
8- اضافه شدن امکان چاپ از دسترسی های مجاز کاربران
9- اضافه شدن ماهیت در معرفی انواع کالا
10- نمایش کالاهای مصرفی در اسناد فروش براساس نوع تعیین شده در معرفی انواع کالا (فقط نمایش مواد اولیه)
11- اضافه شدن ستون گروه کالا در گزارش ماتریسی در حالت "گزارش بر اساس کالا"
12- اضافه شدن نمایش بدهی حقوق در گزارش لیست حقوق پرداختی نرم افزار حقوق و دستمزد
13- رفع مشکل نمایش پارت و بارنامه در نرم افزار سفارشات خارجی
14-دو حالته شدن امکان انتخاب فاکتور در فرم تعدیل حساب مشتریان (بر اساس لیست یا تسویه)
15- اضافه شدن مشخصات سند مبنا به گزارش ترکیبی نرم افزار های خرید و فروش وانبار
16- امکان درج متن در مقدار مشخصه ی ایجاد کالای فرمولی و بهینه سازی محاسبات در حالت اعشاری
17- اضافه شدن امکان تعیین مک آدرس(های) مجاز به ازاء هر کاربر و جلوگیری از ورود از سایر سیستم ها
18- اضافه شدن معین مغایرت بانک به تنظیمات حسابداری و کنترل این حساب (ها) هنگام ثبت سند
19- 3 سطحی شدن گزارش ترکیبی و نمایش گردش در سطوح 2 و 3