نسخه 97.2.4

تاریخ آغاز 1400/08/24 - 15:40:14

تغییرات:
+افزایش سرعت گردش حساب در گزارش مرور حسابها
+عدم نمایش اسناد با وضعیت عودت چک برگشتی به مشتری در گزارش اسناد دریافتنی
+عدم نمایش اسناد صدور چک با تاریخ روز در سال های مالی بعدی گزارش دفتر چک