نسخه 97.5.11

تاریخ آغاز 1400/08/24 - 15:41:50

تغییرات:
+رفع مشکل تسویه فاکتور در فاکتور فروش فروشگاهی
- حذف گزارش مرور سریال و ادغام با گزارش مرور انبار
+امکان گزارش بر اساس سریال و گردش سریال در گزارش مرور انبار
+امکان مشاهده مانده سریال بر اساس تنظیمات فیلد مقدار سریال در گزارش مرور انبار
+رفع ایرادات جزیی