عدم محدودیت در تعداد کاربران

Unlimited User یکی از آیتم های مهم که اکثر شرکتها در انتخاب نرم افزارهای حسابداری به آن دقت میکنند محدودیت در تعداد کاربران می باشد، چراکه در حین استفاده از نرم افزار و با توجه به پیشرفت و ارتقاء شرکت نیاز به تهیه و یا پرداخت وجهی در قبال کاربران بیشتر نداشته باشند، با استفاده از نرم افزار ترازسامانه شما محدودیتی در تعداد کاربران نخواهید داشت و میتوانید n تعداد کاربر با دسترسی های متعدد تعریف و تعیین نمایید