قابلیت سفارشی سازی نرم افزار مطابق با نیاز مشتریان

Customizing با توجه نیاز مشتریان به برخی از موارد خاص که مربوط به روش / فرآیند / رویه فعالیت آنها در بخش های مختلف سازمان ازبخش مالی تا واحد اداری میگردد، باعث شده که ما مطابق با نیاز مشتریان محترم نرم افزار را سفارشی سازی نماییم، این موضوع به دو بخش تقسیم میگردد(سفارشی سازی،طراحی و ساخت)، در بخش سفارشی سازی مطابق با نیاز مشتری گزینه های ویژه ای به قسمتهایی از نرم افزار اضافه خواهیم کرد، بخش دوم طراحی و ساخت می باشد که مطابق با نیاز مشتریان گرامی نرم افزار خاصی برای آن شرکت طراحی، کنترل و ارائه میگردد