کدینگ هفت سطحی حسابداری

حسابداری دارای سه سطح ثابت(گروه، کل، معین) و یک سطح شناور(تفصیلی) می باشد، اما این برای اغلب حسابداران با توجه به نیاز شرکت بسیار دشوار است که بتوانند حسابهای شناور را مرتبط با مراکز مختلف نمایند و گزارشات مختلفی بدست آورند، چراکه مدت زیادی را باید صرف بدست آوردن چنین گزارشاتی نمایند، در همین راستا ما سالهاست که سه سطح (سطح5، سطح6 و سطح 7) را به سیستم حسابداری ترازسامانه افزوده ایم، بنابراین سیستم حسابداری ترازسامانه دارای هفت سطح می باشد که سه سطح ثابت (گروه، کل، معین) و چهار سطح شناور(تفصیلی، سطح5، سطح6 و سطح 7) می باشد، با استفاده از این قابلیت حسابداران، مدیران مالی و مالیاتی بسیار ساده و راحت میتوانند گزارشات متعدد و بسیار کارآمدی را از سیستم تنها با یک کلیک استخراج نمایند