کنترل اسناد کارتابلی(ایجاد و کنترل فرآیندهای سازمانی)

فرآیندهای کاری و اداری در هر سازمان، شرکت و یا بنگاه های اقتصادی میتوانید متفاوت باشد و بر اساس سیاست کاری که مدیریت تعیین نموده است رفتار گردد، با سیستم کنترل اسناد کارتابلی نرم افزار ترازسامانه شما میتوانید به چند روش مختلف فرآیندهای متعدد کاری خود را تعیین و کنترل نمایید، با این سیستم میتوانید(اسناد ثبت شده را کنترل نمایید، پارافی برای اسناد تایید شده یا رد شده ثبت کنید، سند را به جهت تعیین تکلیف به کارتابل افراد دیگر ارجاع دهید، رویه طی شده برای سند را مشاهده نمایید، روند کنترلینگ مرحله ای راه اندازی نمایید، براساس چارت سازمانی و پست های تعیین شده روند و فرآیند تعریف کنید، از مراحل طی شده هر فرآیند چاپ تهیه نمایید، کاربران جایگزین برای کنترل اسناد تعیین نمایید، بر اساس اولویت مشخص کنید، امضاء الکترونیکی صادر نمایید و. . . )تمام این موارد به همراه کلی ویژگی دیگر که بسیار کاربرد دارد را میتوانید از آیتم کنترل اسناد کارتابلی ترازسامانه استفاده نمایید