آخرین مهلت ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

تاریخ 1400/07/25

✅ مهلت ارسال اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره های سوم [ پاییز ] و چهارم [ زمستان ] سال ۱۳۹۹ به مدت یک ماه تمدید شده است.

👈اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره پاییز ۹۹ که قرار بود ۱۵ دی ماه سال جاری ارائه شود تا ۱۵ بهمن ماه تمدید شده است.

 

👈اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان ۹۹ که طبق قانون باید در ۱۵ فروردین ماه سال ۱۴۰۰ به سازمان امور مالیاتی ارسال شود تا ۱۵ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ تمدید شده است.

 

گروه مالی مالیاتی مرجع مشاوران ایران

نظرات