احکام مالیاتی قانون برنامه ششم در حوزه ورزش

تاریخ 1400/07/25

🌐 احکام مالیاتی قانون برنامه ششم در حوزه ورزش طی سال های ۱۳۹۶ الی ۱۴۰۰ که به عنوان هزینه قابل قبول شناخته می شود ؛


♦️ بند چ ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه :
الف) هزینه اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث، تکمیل و تجهیز فضاها، اماکن و توسعه ورزش همگانی، با تایید وزارت ورزش و جوانان، هزینه قابل قبول مالیاتی به شمار می رود.
ب) کمک به وزارت ورزش و جوانان با تأیید وزارت مذکور به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.

♦️ بند ج ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه :
هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز سالن های ورزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش که در چهارچوب مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان انجام می‌شود با تأیید سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

♦️ بند ث ماده ۶۵ قانون برنامه ششم توسعه :
هزینه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای احداث، توسعه و تکمیل و تجهیز فضاهای ورزشی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مورد محاسبه قرار می گیرد.

نظرات