تعطیلی شرکت ها در محاسبه عیدی تاثیر دارد؟

تاریخ 1400/09/12

شرکتی در سال ۹۹ حدود ۴۵ روز تعطیل بوده آیا این تعطیلی در محاسبه عیدی تاثیر دارد؟


تعطیلی و یا مرخصی اجباری برای کارگران غیرقانونی است و اگر کارفرما بطور یکجانبه

و به اجبار کارکنان را به مرخصی اعزام کند، این کار از مصاديق تعلیق بوده و نباید آن روز را از مرخصی

استحقاقی کارکنان کسر نمود و طبیعتا این تعطیلات تاثیری در محاسبه عیدی و سنوات نیز نخواهد داشت.