تمدید مهلت ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده تا پایان بهمن ماه

تاریخ 1400/07/25

مدیرکل امور مالیاتی استان ایلام از تمدید مهلت ارائه صورتهای مالی

حسابرسی شده 1398 تا پایان بهمن ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان ایلام، سعید کریمی در این باره گفت: بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور و در راستای تسهیلات مالیاتی ستاد ملی کرونا، مهلت ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده موضوع 272 قانون مالیاتهای مستقیم، تا آخر بهمن ماه تمدید شده است.

گفتنی است بر اساس تبصره یک ماده فوق صورتهای مالی حسابرسی شده که به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارشهای حسابرسی و بازرسی قانونی تنظیم شده باشد، می تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیاتی اشخاص یاد شده توسط ادارت امور مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.

نظرات