حداکثر حقوق ۱۵ برابر،حداقل حقوق!

تاریخ 1400/09/12

معافیت مالیاتی ویژه قضات و اعضای هیات علمی!


کمیسیون تلفیق حداکثر حقوق دریافتی کارمندان دولت را ۱۵ برابر حداقل حقوق دریافتی در سال آینده

تصویب کرده بود، اما دولت درخواست افزایش سقف را داشت که کمیسیون تلفیق مجددا رأی به مصوبه خود داد.

اخذ مالیات از حقوق به جز اعضای هیات علمی و قضات تا سقف ۴ میلیون تومان معافیت مالیاتی در نظر گرفته شد.

از حقوق‌های ۴ تا ۸ میلیون تومان۱۰ درصد، از ۸ تا ۱۲ میلیون تومان ۱۵ درصد، از ۱۲ تا ۱۸ میلیون

تومان ۲۰ درصد، از ۱۸ تا ۲۴ میلیون تومان ۲۵ درصد و از ۲۴ تا ۳۲ میلیون تومان ۳۰ درصد

و بالاتر از ۳۲ میلیون تومان ۳۵ درصد مالیات دریافت می‌شود.

با توجه به اینکه قضات و اعضای هیات علمی جزو دهک‌های پردرآمد

جامعه هستند، مشخص نیست چرا این قشر از معافیت مالیاتی برخوردارند و چرا مجلسی

که از عدالتخواهی حرف می‌زند نسبت به این موضوع واکنشی نشان نمی‌دهد!