دستمزد کارگران برای ۱۴۰۰ مشخص شد

تاریخ 1400/07/25

✍️دستمزد کارگران برای سال آینده مشخص شد/ افزایش 39 درصدی

🔹دستمزد روزانه: 885.165 ریال

 

🔹دستمزد ماهیانه: 26.554.925 ریال

 

🔹پایه سنوات: 1.400.00 ریال

 

🔹بن: 6.000.000 ریال

 

🔹مسکن: 4.500.000 ریال

 

🔹حق اولاد: 3.452.141 ریال

 

🔹جمع حقوق: 41.907.077 ریال

 

🔹سایر سطوح: 26% + 2.483.555 (ماهیانه) ریال

 

🔹سایر سطوح مزدی 26 درصد افزایش به رقم ثابت روزانه 82 هزار و 785 ریال رسید.

 

 🔹با تصویب افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ به پایان رسید.

نظرات