سال 1401 سرمایه گذاری بانک ها در بورس

تاریخ 1400/10/16

سال 1401  قطعا به دلیل تصمیم های گرفته شده  در  پیش نویس بودجه ۱۴۰۱ وضعیت بازار بهتر از شرایط کنونی خواهد شد به همین دلیل سهامداران میتوانند با نگاه بلند مدت در این بازار بمانند.

نظرات