علیزاده معاون امور فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ 1400/09/12

نرخ محاسبه مالیات بر درآمد به غیر از حقوق بگیران

در لایحه بودجه ۱۴۰۰ ، بیست و پنج درصد تعیین شده است.