عیدی امسال کارگران

تاریخ 1400/09/12

عیدی امسال کارگران، ۳.۸ تا ۵.۷ میلیون تومان


با توجه به حداقل دستمزد ۱ میلیون و ۹۱۰ هزار و ۴۲۷ تومانی کارگران

در سال ۹۹، امسال تمام کارگران مشمول قانون کار بین ۳ میلیون

و ۸۲۰ هزار تومان تا ۵ میلیون و ۷۳۱ هزار تومان عیدی خواهند

گرفت و هر نوع پرداختی کمتر از این رقم، غیرقانونی است

و کارگران حق شکایت دارند.

/تسنیم/