موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم

تاریخ 1400/07/25

به قرار اطلاع سقف مقرر در اطلاعیه قبلی سازمان در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به

حسابرسی صورت های مالی موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم بر اساس حجم فعالیت برای اجرا از سال ۱۴۰۰ به شرح ذیل تغییر نموده است؛

🔹جمع دارایی ها ( ستون بدهکار ترازنامه ) از ۸۰ میلیارد ریال به ۱۵۰ میلیارد ریال

🔹جمع کل ناخالص درآمد ( فروش و یا خدمات اعم از عملیاتی و غیر عملیاتی ) از ۵۰ میلیارد ریال به ۸۰ میلیارد ریال

🔸توضیح تازه های مالیاتی اینکه بر اساس مفاد ماده ۲۷۲ قانون ، موضوع می بایست تا پایان دی ماه هر سال با ابلاغ کتبی

(درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) به آگاهی مودیان برسد .

نظرات