پیشنهاد دریافت مالیات جدید از تراکنش های بیش از ۱۰ میلیون تومان!

تاریخ 1400/07/25

 نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیشنهاد کرد:

 

برای تراکنش های بانکی بیش از ۱۰ میلیون تومان در کشور باید یک در هزار مالیات در نظر گرفته شود.

به فرض اگر به حساب کسی بیش از ۱۰ میلیون تومان واریز شد بصورت اتوماتیک یک در هزار مالیات به حساب خزانه ریخته شود./خبر فوری

نظرات