چگونه درآمدهای مالیاتی و فروش اوراق به کمک دولت آمد؟

تاریخ 1400/07/25

▫️ در سال‌جاری تحریم و کاهش درآمدهای نفتی باعث شد که دولت به فکر

راهکارهای غیرتورمی برای حصول درآمدهای خود باشد. از یکسو آمار نشان می‌دهد عملکرد میزان مالیات‌ها در نیم سال نخست سال‌جاری به میزان ۹۴ درصد محقق شود.

▫️ از سوی دیگر آمارهای اوراق نیز نشان می‌دهد دولت در نیم سال نخست توانسته حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد. از سوی دیگر، جدیدترین آمار نشان می‌دهد تا هفته دوم دی ماه به رقم ۹۱ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

▫️ اگر در نظر بگیریم که عملکرد مالیاتی بهار و تابستان در پاییز تکرار شود، سهم درآمدهای مالیاتی در سه فصل نخست به حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. بنابراین در سه فصل نخست سال‌جاری دولت توانسته است از منابع غیرتورمی اوراق و مالیات حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان منابع تامین کند.

✔️مرجع اخبار اقتصادی ایران

نظرات