نرم افزار انبار تعدادی

معرفی این محصول

مدیریت موجودی و چرخه کالا در واحدهای بازرگانی و تولیدی یک الزام است و در این راستا، بررسی امور و فرایندهای انبارگردانی در بخش مربوط به طراحی کدینگ کالا از اهمیت خاصی برخوردار بوده و نیاز مبرم به نرم افزار انبارداری احساس می شود.

بخش های اصلی

بارزترین ویژگی ها

کنترل و مدیریت صحیح موجودی‌ کالاها با استفاده از نرم افزار انبار تعدادی و در قالب کاردکس های کالایی امکان پذیر می گردد.

نرم افزار انبار تعدادی تراز سامانه، به عنوان یکی از ماژول های انبارگردانی می باشد که امکان صورت ‌برداری از کالای موجود در انبار، تعریف بدون محدودیت انبارها و تفکیک آنها، طبقه ‌بندی و گروه‌ بندی کالاها، میزان ‌سفارشات انجام شده و ارزیابی موجودی کالا را فراهم می نماید.

ویدئو پرزنت

به زودی ویدیو معرفی این محصول در این قسمت قرار خواهد گرفت

سایر مشخصات

توضیحات

 • امكان تعريف انبار و گروه هاي انبار به صورت نا محدود و پشتیبانی از بارکد و تعیین الویت جهت مصرف یا خروج اتوماتیک کالا در اسناد خودکار مانند آنالیز و امكان تعيين گردش کالاها در انبار جهت كنترل كاربري ،عملياتي و اضافه کردن محل استقرار کالا بصورت درختی
 • امکان قیمت گذاری اسناد انبار (تمامی روش ها) بر اساس گروه کالا و حتی یک کالا و همچنین محاسبه فی اصلاحی و آزمایشی
 • مشخص کردن نحوه تامین هر کالا یا مواد (مانند تولید/ساخت (توسط واحد تولید) یا خریدنی هست) در سیستم برنامه ریزی تولید جهت ارائه گزارشات مقدار مورد نیاز و نحوه تامین(برنامه ریزی اتوماتیک) مورد استفاده قرار میگیرد
 • امکان ثبت سه مقدارمتفاوت با سه واحد متفاوت برای یک کالا در یک ردیف از سند در زیرسیستم مرتبط با کالا
 • امكان تعريف واحدهاي دوم و سوم كالا و محاسبه اتوماتيك اين مقادير بر حسب مقدار اول هنگام ثبت اسناد انبار
 • امكان تعريف کالا و گروه هاي كالا به صورت نا محدود و قدرت جابجايي گروه ها و كالاها با حافظ سابقه گردش
 • ثبت كليه ورودي ها و خروجي های انبار براساس عناوین مختلف با خصوصیت های سفارشی و اصالحيه هاي مربوط با عملكردهاي قابل تعريف براي آنها جهت دسته بندي دقيق
 • ثبت ورودی و خروجی مواد و کالا انبار به تفکیک مراکز هزینه ، مراکز پروژه و استفاده از چهار سطوح تفصیلی شناور و همچنین ایجاد اجبارو وابستگی ثبت سند براساس سند مرجع یا مبنا(جهت ثبت سریع سند و جلوگیری از اشتباهات و...)
 • امكان ثبت درخواست کالا، كنترل موجودي، صدور حواله و يا صدور تقاضاي خريد در صورت كمبود موجودي در سيسهتم انبار و صدور رسيد انبار از تقاضاي خريد انجام شد
 • امکان گزارش موجودی یک کالا در انبارهای مختلف در یک خط به تفکیک
 • امکان گرفتن گزارشات مقایسه ای سال و ماه (مقداری و ریالی) در کنار هم در یک خط بصورت انتخابی توسط کاربر با تیک زدن براساس پارمترهای مختلف(کالا،گروه کالا،نوع کالا،انبارچهارسطح تفصیلی شناور،WorkFlowو...)
 • امکان گرفتن گزارشات ماتریسی در سه سطح بصورت انتخابی و ضربدری براساس پارمترهای مختلف بصورت انتخابی توسط کاربر
 • امکان صدور سند حسابداری رسید و حواله بصورت اتوماتیک هنگام ذخیره بدون انجام فرایندهای کنترلی به تفکیک کاربر
 • تخصيص خصوصيات افزوده تكميلي از قبيل خصوصيات كاراكتري و خصوصيات عددي به کالاها و قابليت تعيين فرمول محاسبه برای این خصوصيات
 • امکان تخصیص نامحدود آنالیز مواد به هر کالا و مشخص کردن کالاهای جانشین و آنالیز پیش فرض بصورت درصدی یا مقدار ثابت
 • کنترل مصرف مواد اولیه و مغایرت مصرف آن با توجه به آنالیز تعیین شده
 • امکان تخصیص سریال و بچ تولیدی جهت ردیابی کالا بصورت 10 فیلد مختلف و تعیین عنوان و حتی تخصیص فرمول و تعیین سایر خصوصیات دیگر توسط کاربر. همچنین ایجاد ارتباط بین فیلدهای اختیاری با سریال و گرفتن گزارش کلی و گردش براساس پارامترهای مختلف
 • امکان ساخت گزارشات مختلف گسسته و پیوسته ترکیبی براساس WorkFlow های تعریفی و تعیین الویت
 • امکان تخصیص و مشخص کردن کالاهای سریال پذیر جهت جلوگیری از اشتباهات کاربری
 • امکان تعیین فیلد اختیاری به تعداد 25 عدد برای سربرگ 25 برای ردیف سند در اسناد خرید، فروش، انبار و تولید. همچنین امکان فرموله کردن یک یا چند فیلد بر اساس مقادیر سند و حتی خود فیلدها
 • امکان تعیین فیلدهای اختیاری با تعیین خصوصیات سفارشی برای هر یک از WorkFlow های تعریف شده.
 • تعریف بی نهایت واحد برای کالا و تبدیل ضریب مقدار نسب به واحد اصلی و گرفتن گزارش براساس آنها

نظرات

مشاوره تخصصی و رایگان

طی یک جلسه حضوری یا آنلاین، با امکانات و قابلیت های نرم افزار آشنا شوید.

و مناسب ترینِ آن را خریداری کنید.