پیمانکاری

با توجه به گسترش روز افزون شرکت های پیمانکاری در کشور و وجود پیچیدگی های خاص این نوع حسابداری (حسابداری شرکتهای پیمانکاری ) و تعداد زیاد پیمان ها و مراکز هزینه در این نوع شرکت ها گروه شرکت های تراز سامانه بر آن شد تا امکانات جدیدی به برنامه خود بیفزاید تا در راستای رسیدن به هدف خود که پاسخ گویی به نیاز های شرکت های حسابداری و مدیران مالی ...

کشور می باشد 

قدمی هرچند کوچک بردارد 

در زیر به گوشه ای از امکانات جدید برنامه اشاره شده است .

امکانات ویژه خاص حسابداری پیمانکاری

1)امکان تعریف مراکز هزینه و مراکز پروژه متعدد برای پیمان های متفاوت 

2)امکان تخصیص و ارتباط بین حسابهای معین و مراکز هزینه و یا مراکز پروژه 

3)امکان گزارش گیری در تمام مراحل پیمان

4)امکان گزارش گیری در تمام سطوح و حسابهای معین و تفضیلی هر پیمان 

5)امکان محاسبه بهای تمام شده هر پروژه در هر یک از مراحل پیمان 

6)امکان دریافت گزارش مقایسه ای بین یک یا چند پیمان 

7)امکان دریافت گزارش مقایسه ای بین ماهها ی مختلف و سال های مختلف هر پیمان 

8)امکان تخصیص دادن هزینه های هر پرسنل به پیمان های مختلف 

9)امکان تعریف و تخصیص تنخواه گردان به هر پیمان به صورت مجزا 

10)امکان تخصیص دادن هزینه ها به هر یک از پیمان ها به صورت مجزا 

11)امکان انتقال اتوماتیک اسناد از سایر زیر سیستمها به حسابداری (انبار،خزانه داری ،حقوق و دستمزد ،....)

12)امکان تخصیص انبار به هر یک از پیمان ها به صورت مجزا و امکان انتقال کالا ازیک انبار به انبار دیگر

13)امکان گزارش گیری بدهکاران و بستانکاران هر پیمان

14)امکان تهیه گزارش ریز هزینه ها ی انجام شده هر پیمان

15)گزارشات ماتریسی به تفکیک مراکز هزینه و پروژه

16)تهیهصورت وضعیت در مراحل مختلف پروژه

17)امکان تفکیک صورت وضعیت های تایید شده و تایید نشده توسطط کارفرما

18)امکان کنترل وضعیت قراردادها ( در حال اجرا - صورت وضعیت تایید شده - صورت وضعیت تایید نشده)

درباره تراز سامانه

سیستم‌های تراز توسط کارشناسان ما در نزدیک به 30 دانشگاه کشور و برگزاری کلاس‌ها و سمینارهای دانشگاهی در حوزه‌ی کارآفرینی، مدیریت، حسابداری و آشنایی با فناوری‌های جدید توسط مدیران ‌ارشد تراز سامانه در راستای همین هدف است.

حقوق مصرف کننده

بحث رعایت اخلاقیات در فرایندهای تولیدی به بررسی میزان رعایت ابعاد و مسائل اخلاقی در سیستم‌های تولیدی می‌پردازد. به عبارت دیگر، در سیستم‌های تولیدی، علاوه بر توجه به بهبود بهره وری، عملکرد آنها در زمینه رعایت اخلاقیات نیز از موضوعات با اهمیت می‌باشد.