بستن حساب سود و زیان جاری

تاریخ آغاز 1400/09/12 - 16:54:26

از طریق فرم تخصصی فوق میتوانید عملیات بستن حساب سود و زیان منتهی به سال

جاری شرکت را انجام دهید

حساب سود و زیان جاری در این بخش نمایش داده میشود

-------------------------------------------------------------------

از طریق این بخش شما میتوانید تعیین نمایید که حساب های موقت سود و زیان که در " جدول نمایش حساب سود و زیان جاری " مشخص نموده اید، با کدام حساب بسته شود
کادرهای( شماره سند، شماره ثبت، شماره روز) قابلیت تغییر یا ثبت ندارد و سیستم برحسب آخرین سند به تاریخ سند شماره گذاری میکند

از قسمت حساب معین، معین مدنظر را انتخاب نمایید و با توجه به انتخاب حساب معین سطوح شناور مرتبط با آن حساب را در بخش تفصیلی، سطح5، سطح6 و سطح 7 تعیین نمایید
درکادر توضیحات سند میتوانید شرح دلخواهی برای سند بستن حساب های سود و زیان جاری ثبت نمایید
درنهایت از گزینه تایید در بخش" تایید سند " استفاده نمایید تا سند شما صادر شود و حساب های سود و زیان انتخاب شده شما بسته شود

-------------------------------------------------------------------

بااستفاده از این آیکن شما میتوانید سند بستن حساب های سو و زیان انتخاب شده از " جدول نمایش حساب سود و زیان جاری "  و مشخصات منتخب در بخش " صدور سند "  را صادر نمایید

-------------------------------------------------------------------

سندهای بستن حساب  سود / زیان جاری  پس از صدور در این جدول نمایش داده میشود

-------------------------------------------------------------------

با استفاده از این آیکن سند بستن حسابهای سود / زیان جاری صادر شده  که در " جدول نمایش حساب سود / زیان جاری بسته شده " انتخاب نموده اید را میتوانید حذف نمایید