نسخه 98.01.19

تاریخ آغاز 1400/08/24 - 15:44:48

تغییرات:
+اضافه شدن سطوح 5، 6 و 7 به ثبت هزینه های پروفرم در نرم افزار سفارشات خارجی
+امکان غیرفعال کردن مراکز فروش و تحویل در نرم افزار فروش
+اضافه شدن "نوع خرید" به گزارش خرید در نرم افزار خرید و تدارکات داخلی
+اضافه شدن "مرجع یکبار مصرف" به انواع سند کلیه سیستمها
+اضافه شدن امکان انتخاب "شماره آنالیز" در سند مبدا با تنظیم این حالت در فرم انواع سند
+اضافه شدن حالت مرجع بر اساس "کالای جانشین و آنالیز" در انواع سند
+اضافه شدن حالت "سریال مرجع انتخابی" برای انتخاب سریال از هر نوع سند دلخواه توسط کاربر در فرم انواع سند
+رفع ایرادات جزیی