امکان استفاده از چندین زبان (فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسوی و . . )

با استفاده از این ویژگی میتوانید سیستم ترازسامانه را به شرکتها و نمایندگی های خود در خارج از کشور ارائه نمایید تا آنها با تعیین زبان مورد نظر اطلاعات و رویدادهای مالی خود را ثبت نمایند و شما به راحتی بتوانید این اطلاعات را به زبان دلخواه مشاهده و کنترل نمایید