ثبت و پلمپ دفاتر روزنامه و کل باید قبل از شروع سال مالی انجام شود

تاریخ 1400/07/25

مودیان مالیاتیِ مشمول نگهداری دفاتر قانونی (کلیه اشخاص حقوقی و نیز صاحبان مشاغل گروه اول)


جهت پلمپ دفاتر مالی سال ۱۴۰۰، می توانید با مراجعه به سامانه جامع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری، درخواست خود جهت دریافت دفاتر را ثبت و مراحل لازم برای دریافت دفاتر پلمپ شده را بر اساس دستورالعمل موجود در سامانه مذکور طی نموده و کد رهگیری دریافت کنید.

نظرات