جزئیات افزایش درآمدهای مالیاتی بودجه ۱۴۰۰

تاریخ 1400/09/12

سخنگوی بودجه ۱۴۰۰:


در اصلاحیه بودجه سال آتی، ۲۵ هزار میلیارد تومان

از طریق افزایش مالیات به منابع بودجه اضافه شده است.

۳ هزار و میلیارد تومان از این منابع مربوط به مالیات اشخاص

حقوقی، ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مربوط به مالیات بر

درآمد، ۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان مربوط به مالیات بر ثروت و

هزار و ۹۰ میلیارد تومان مربوط به مالیات بر ارزش افزوده بوده است.

/ مهر